Selecteer de taal

De winkelwagen is leeg

P.G.C. Hajenius B.V., Kamer van Koophandel nummer (KvK) 33184094 (“wij” of “ons”), is verantwoordelijk voor P.G.C. Hajenius, inclusief de webwinkel https://www.hajenius.com/nl/webshop (de “Webwinkel”), en is de verkoper van de producten welke beschikbaar zijn in de Webwinkel. Deze privacyverklaring beschrijft op welke wijze P.G.C. Hajenius B.V uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruik maakt van onze Webwinkel.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De rechtspersoon verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: 

P.G.C. Hajenius B.V.
Kamer van Koophandelnummer (KvK): 33184094
Rokin 96
1012 KZ Amsterdam
Nederland
E-mailadres: info@hajenius.com
Telefoonnummer: +31 20 623 74 94

2. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door ons kunt u contact opnemen via telefoon +31 20 623 74 94 of via e-mailadres info@hajenius.com.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om producten welke beschikbaar zijn in de Webwinkel te bestellen bent u verplicht om de volgende gegevens te registreren: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, credit card gegevens en gegevens met betrekking tot de bestelde producten.

De persoonsgegevens welke door u worden verstrekt worden door ons verwerkt met als doel om de door u bestelde producten bij u af te leveren, inclusief het authoriseren van uw betaling.

Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen: om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen welke voortvloeien uit toepasselijke gegevensbescherming wetgeving en standaarden opgelegd door instellingen welke betalingsmiddelen uitgeven, het opzetten en onderhouden van technische en operationale beveiligingsmaatregelen, het verwerken van uw verzoeken en klachten, het onderzoeken en rapporteren over het vermoeden dat persoonsgegevens zijn geschonden, de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, het verwerken van inspecties en vragen van toezichthouders, het verwerken van geschillen tussen verstrekkers van persoonsgegevens en derden en tot slot voor het analyseren van de verkoop van onze productenom onze marketing en verkoop te verbeteren.

De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is één of meer van de onderstaande:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst conform artikel 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting welke op ons rust conform artikel 6(1)(c) Algemene verordening gegevensbescherming
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming

Wij verzamelen uw persoonsgegevens, gegevens van de instelling welke uw betaalmiddel uitgeeft (in verband met het goedkeuren van uw betaling) en van andere entiteiten binnen de STG Group (in geval van een klacht).

4. Ontvangers

De gegevens welke wij ontvangen worden verstuurd aan externe leveranciers, waaronder verwerkers en derden welke bijvoorbeeld onze website hosten en ondersteunen, de instelling welke uw betaalmiddel verstrekt, de financiele instelling welke wij gebruiken voor het verwerken van betalingen en andere entiteiten binnen de STG Group betrokken bij het verwerken van klachten.

Uw betalingsgegevens worden niet permanent bewaard maar beveiligd verstuurd aan de uitgever van uw betaalmiddel en de begunstigde van de betaling.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan 5 jaar, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

6. Uw rechten

Op grond van de vereisten en uitzonderingen voorvloeiende uit toepasselijke gegevensbescherming wetgeving, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te veranderen of te laten wissen.
  • U heefthet recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij baseren op de grondslagen van ons gerechtvaardigd belang zoals hieronder beschreven.
  • U heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgevens te beperken.
  • U heeft het recht om ons een verzoek te sturen om een kopij te ontvangen van uw persoonsgegevens in een gangbare vorm.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met P.G.C Hajenius B.V. via e-mail info@hajenius.com of via telefoon +31 20 623 74 94.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens welke gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang

Op basis van uw persoonlijke omstandigheden heeft u het recht om ten alle tijden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens welke gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van ons of een derde partij conform artikel 6 (1) (f) AVG. Wanneer u bezwaar maakt kunnen wij niet langer uw persoonsgegevens verwerken tenzij wij aantonen dat onze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of waarbij de verwerking de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.

 

Service

Kwaliteit

Groot assortiment

Sinds 1914